De stress van een ongeval gecombineerd met die van het invullen van een aanrijdingsformulier: geen paniek, deze tips & tricks helpen u al een heel eind verder!

Of u nu een verkeersongeval heeft veroorzaakt of er slachtoffer van bent, het invullen van een Europees aanrijdingsformulier is over het algemeen een belangrijke stressfactor. Om achteraf misverstanden of discussies te vermijden, is het nochtans essentieel om het aanrijdingsformulier gedetailleerd en nauwgezet in te vullen. Wij stellen al te vaak vast dat een onzorgvuldige invulling van het aanrijdingsformulier tot eindeloze discussies leidt. In deze bijdrage geven wij u enkele tips en trick.

  1. Als u onverhoopt betrokken raakt bij een verkeersongeval, maakt u, na u ervan te hebben verzekerd dat er niemand gewond is, best meteen foto’s van de betrokken voertuigen. De bedoeling is om aan te tonen hoe deze voertuigen gepositioneerd stonden. Het stelt rechtbanken vaak ook in staat om de situatie objectief te beoordelen, in de juiste context te plaatsen en op een meer concrete manier te visualiseren. Zodra dit is gebeurd, zet u uw voertuig best zo snel mogelijk aan de kant om uzelf niet in gevaar te brengen en andere weggebruikers niet nodeloos te hinderen.
  2. Het is voorts aangewezen om meteen eventuele getuigen aan te spreken en hun naam te noteren. Bij gebreke aan vermelding in het daarvoor gereserveerde vak 5 van het aanrijdingsformulier (vak “Getuigen”; zie afbeelding), dreigt elke latere getuigenis immers in twijfel te worden getrokken. Zorg er ook voor dat u in de mate van het mogelijke over de volledige contactgegevens van deze getuigen beschikt (voornaam, achternaam, telefoonnummer, positie van de getuige met betrekking tot het ongeval, enz.). Op die manier kunnen zij indien nodig nadien worden gecontacteerd met het oog op een eventuele getuigenverklaring.
  3. Vervolgens, als iedereen weer gekalmeerd en bij zinnen is, is het tijd om het aanrijdingsformulier in te vullen (zie afbeelding). Eerst even verduidelijken dat in geval van betrokkenheid van meer dan 2 voertuigen, de partijen noodzakelijkerwijs één formulier moeten invullen per 2 voertuigen die met mekaar in botsing zijn gekomen. Als u dus bent aangereden door een voertuig en uw voertuig door deze impact op een ander voertuig is gebotst, moet u 2 afzonderlijke formulieren invullen, met name één met het voertuig dat op u is ingereden en één met datgene waar u zelf op bent ingereden.
  4. De artikelen 52.2. (ongeval zonder letsels) en 52.3 (ongeval met letsels) van de Wegcode (Koninklijk besluit van 1 december 1975) vereisen ook dat iedereen die betrokken is bij een ongeval ter plaatse blijft om de nodige vaststellingen te doen (of bij gebreke aan overeenstemming, om de politie toe te laten ​​dit te doen). Indien u niet in de gelegenheid bent een aanrijdingsformulier in te vullen (ongeval ‘s nachts, bij afwezigheid van de bestuurder van het andere voertuig, enz.), moet u in ieder geval uw contactgegevens achterlaten en/of zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. Doet u dit niet, dan maakt u zich schuldig aan niet-naleving van de bovengenoemde bepalingen van de wegcode wat een wordt bestraft met een boete van 10 euro tot 250 euro (vermenigvuldigd met de opdeciemen, d.w.z. met 8). Als u hierbij tevens de bedoeling had om te ontsnappen aan de nuttige vaststellingen (bv. aangaande uw toestand of die van uw wagen op het moment van de aanrijding), maakt u zich schuldig aan een vluchtmisdrijf, wat aanleiding geeft tot veel zwaardere straf. Zo voorziet artikel 33 van de Wegverkeerswet immers in een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden, een geldboete van 200 euro tot 2.000 euro (vermenigvuldigd met de opdeciemen, d.w.z. met 8) (of zelfs meer, afhankelijk van de concrete gevolgen van het ongeval) en tot een verval van het recht tot sturen van ten minste drie maanden. U doet er bijgevolg goed aan om de plaats van het ongeval niet te verlaten voordat alle plichtplegingen zijn afgerond.
  5. Bij het invullen van het aanrijdingsformulier moet u zich uitsluitend concentreren op de feitelijke en materiële elementen die betrekking hebben op het ongeval zelf. Schrijven dat “het de andere bestuurder is die ‘in fout’ is” heeft dus geen enkele waarde en daarom ook geen enkel nut. U doet er verder goed aan om vak 12 over de omstandigheden van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.  Daar waar moet worden gekozen tussen 2 stellingen, schrapt u datgene wat op u niet van toepassing is.Duid in vak 10 aan op welke plaats uw voertuig in aanraking kwam met het andere voertuig. Deze rubriek is dus niet bedoeld om informatie te verstrekken over de schade aan uw voertuig (die moet worden vermeld in vak 11, “schijnbare schade aan het voertuig”), maar enkel om de eerste impact nauwkeurig te lokaliseren. Dit moet het weeral mogelijk maken om de positie van de voertuigen op het moment van de aanrijding en de dynamiek van ongeval correct te beoordelen. Ook vak 13 (“schets van het ongeval op het moment van de botsing”) dient met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te worden ingevuld. Maak in de mate van het mogelijke slechts 1 enkele schets. Vergeet niet om hierin alle belangrijke gegevens aan te duiden, zoals de rijrichting van elk voertuig (pijlen), de aanwezigheid van markeringen, de bewegwijzering, de straatnamen, enz. De bedoeling van de schets is wederom om het moment van de impact (en niet ervoor of erna) te ‘fotograferen’. Noteer tot slot ook uw opmerkingen in vak 14 (“mijn opmerkingen”), d.w.z. de bijkomende toelichting die u wenst te verstrekken over de precieze omstandigheden van het ongeval. In geval van discussie of wanneer dit vak te weinig ruimte biedt om uw opmerkingen uiteen te zetten, kunt u ervoor kiezen een aanvullende verklaring op te maken en bij het aanrijdingsformulier te voegen (waarnaar u dan wel dient te verwijzen in het aanrijdingsformulier zelf).
  6. Tot slot, last but not least, ondertekent u het aanrijdingsformulier best pas wanneer alle partijen het volledig hebben ingevuld. Als het aanrijdingsformulier klaar en volledig is, doet u er goed aan om de beide versies (het origineel en de kopie) te fotograferen. Dit laat toe om aan te tonen welke versie de juiste is en zodoende elke latere toevoeging bloot te leggen. Indien u het manifest oneens bent met de wijze waarop het aanrijdingsformulier is opgesteld, weigert u best om het te ondertekenen en doet u er goed aan de politie te bellen. Die kan dan ter plaatste alle nuttige vaststellingen doen en hiervan een proces-verbaal opstellen, waarin ook de versie van elke bestuurder wordt opgenomen.
  7. Onder het mom “beter voorkomen dan genezen” wensen wij u uiteraard vooral geen ongevallen toe. Indien u desondanks toch iets zou overkomen, dan moeten deze tips & tricks u toelaten om het aanrijdingsformulier correct in te vullen. In geval van discussie en/of een eventueel geschil zijn ​​wij uiteraard te uwer beschikking om uw belangen te behartigen en u bij te staan ​​in de nasleep van het ongeval: info@vvaa.law.

®Maureen Everaets

 

Overzicht >

// Deel dit bericht