UW SNELHEID INGEPERKT: ZONE 30 VERALGEMEEND VAN TOEPASSING IN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE

© Jacques Vandeuren en Maureen Everaets

Conform de doelstelling tot verbetering van de verkeersveiligheid, zoals geformuleerd door de Brusselse minister van Mobiliteit, wordt artikel 11 van de Wegcode, met ingang van 1 januari 2021, gewijzigd. De maximumsnelheid binnen de Brusselse agglomeratie wordt gereduceerd tot 30 km/u; een snelheidslimiet die zal gelden als de algemene norm in het Brusselse Gewest.

Momenteel luidt artikel 11.1 van de Wegcode (KB van 1 december 1975) als volgt: “Binnen de bebouwde kommen (zoals gedefinieerd in artikel 2.12. van de Wegcode) is de snelheid beperkt tot 50 km per uur”. Een zone binnen dewelke de snelheid wordt beperkt tot 30 km/u, geldt aldus heden als uitzondering op de algemene norm.

Overeenkomstig het Besluit dd. 16 juli 2020 van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, wordt de snelheidslimiet in de Brusselse agglomeratie, die momenteel op 50 km/u is gesteld, vanaf 1 januari 2021 evenwel gereduceerd tot 30 km/u.

In overeenstemming met deze nieuwe versie van artikel 11 van de Wegcode kunnen de verkeersborden die het begin (F4a) en het einde (F4b) aankondigen van een zone beperkt tot 30 km/u, behouden blijven tot en met 31 maart 2021. De borden die het begin (A23 en F4a) en het einde (F4b) van een schoolomgeving aanduiden, mogen nadien behouden blijven, ‘afhankelijk van de plaatsgesteldheid’.

Maar opgelet… Het verkeersbord dat aankondigt dat u een schoolomgeving verlaat, betekent niet langer dat de toegelaten snelheid 50 km/u wordt. Vanaf 1 januari 2021 blijft de snelheidslimiet van 30 km/u ook na het einde van de schoolomgeving van kracht.

Deze nieuwe regel sluit geen hogere (of lagere) snelheidslimieten uit. Deze vormen dan de uitzondering en moeten uitdrukkelijk worden aangekondigd door een verkeersbord met snelheidsaanduiding (verkeersbord C43).

Vanuit dezelfde doelstelling wordt (zoals in het Vlaamse Gewest reeds het geval is sinds 1 januari 2017) de snelheid buiten de Brusselse bebouwde kommen beperkt tot 70 km/u, met dien verstande dat dit van toepassing is op :
* de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en die gescheiden zijn door wegmarkeringen;
* de andere openbare wegen.

De snelheidslimiet van 90 km/u geldt dus enkel en alleen wanneer een verkeersbord C43 deze maximumsnelheid toelaat (advies nr. 67.513/4 van 29 juni 2020 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State).

Overeenkomstig artikel 11.3 van de Wegcode dienen bepaalde soorten voertuigen bovendien een specifieke snelheidsbeperking in acht te nemen. Zo geldt bijvoorbeeld een snelheidslimiet van 25 km/u voor bromfietsen van klasse A en 45 km/u voor bromfietsen van klasse B. Niettegenstaande de bovenvermelde wetswijzigingen blijft dit artikel 11.3 van de Wegcode ook na 1 januari 2021 van toepassing. Bromfietsen van klasse A dienen dus nog steeds rekening te houden met een snelheidsbeperking van 25 km/u in de bebouwde kom.

Met het oog op deze wijzigingen worden volgende maatregelen aangekondigd: “aanpassing van bewegwijzering (verwijdering en plaatsing van verkeersborden), verbetering van de openbare wegen, versterking van de maatregelen voor het toezicht op de naleving van deze nieuwe snelheidslimiet en sensibilisering van de bevolking door middel van reclamecampagnes “ (advies nr. 67.513/4 van 29 juni 2020 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State).

Ten slotte zal de wijziging van artikel 11 van de Wegcode ook gevolgen hebben voor de bestraffing. De voorgeschreven geldboete en het eventueel verval van het recht tot sturen verschillen immers naargelang de overtreding wordt begaan binnen dan wel buiten de bebouwde kom (1) en naargelang het aantal kilometers per uur in overschrijding van de geldende limiet (2).

Dus wees voorzichtig en onthoud: alle remmen dicht, Brussel in het zicht!

Overzicht >

// Deel dit bericht